Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Silhouette

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a'i bartneriaid wedi ymrwymo i sicrhau bod y cymorth a'r hawliadau y mae ganddynt hawl iddynt ar gael yn hwylus i aelodau'r Lluoedd Arfog (boed yn aelodau rheolaidd neu wrth gefn) a chyn-aelodau'r Lluoedd Arfog, eu teuluoedd a'u gweddwon yn Sir Gaerfyrddin.

Sut y gallaf ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnaf?

Mae ystod eang o wasanaethau sydd wedi'u llunio'n benodol ar gyfer cymuned y lluoedd arfog ar gael gan y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol, a'r trydydd sector, ond yn aml mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i'r sefydliadau a fyddai o'r cymorth mwyaf.

I wneud pethau'n haws ac yn fwy hwylus ichi, defnyddiwch ein Llyfrgell i’r Lluoedd Arfog i ddod o hyd i'r sefydliadau cenedlaethol a lleol a fydd yn gallu cynorthwyo a rhoi cyngor.

Cysylltwch â Galw Sir Gâr drwy ffonio 01267 234567 0445
Siaradwch ag un o'n staff gwybodus a all ymdrin â'ch holl ymholiadau.

Neges gan Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin

Pecyn Cymorth Llywodraeth Cymru i Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru

Gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri roi cyllid i helpu grwpiau, cymunedau a sefydliadau i nodi'r canmlwyddiant drwy archwilio, cadw a rhannu treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf, o gofebion, adeiladau a safleoedd, hyd at ffotograffau, llythyrau a llenyddiaeth.

Llyfrgell i'r Lluoedd Arfog

Cymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) yw'r Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mae CAVS yn elusen annibynnol sy'n darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth arbenigol i grwpiau gwirfoddol a chymunedol.

Mae Canolfan Gwirfoddolwyr CAVS yn cefnogi gwaith gwirfoddol, yn anelu at godi safonau ar gyfer gwirfoddolwyr ac yn hyrwyddo arferion da, gan helpu grwpiau i ddatblygu polisïau. Mae'r ganolfan yn paru cyfleoedd gwirfoddoli lleol gyda gwirfoddolwyr arfaethedig, ac yn darparu hyfforddiant i wirfoddolwyr a rheolwyr gwirfoddolwyr.

Rhif Ffôn: 01267 245555, e-bost info@cavs.org.uk, gwefan www.cavs.org.uk

Addysg a Hyfforddiant

Un Sir Gar

 • Mae cynghorwyr profiadol yn aros y ateb eich galwad a thrafod eich dewisiadau.
 • Gall eich dewisiadau gynnwys hyfforddiant, cyfleoedd am swydd, newid gyrfa neu waith gwirfoddol.

www.onecarmarthenshire.co.uk/cy/

Mae cyrsiau Cymraeg ar gael.  Mae sesiynau wythnosol neu gyrsiau mwy dwys ar gael.  I gael rhagor o wybodaeth a chymorth, cysylltwch â Sian Merlys drwy ffonio 01558 822729 cymraegioedolion@sirgar.gov.uk

Mae amrywiaeth o Gyrsiau Addysg Gymunedol ar gael.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Adrienne Bedington drwy ffonio 01554 744355.

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn bartner ymroddedig mewn dau Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.  Cliciwch ar y ddolen i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym yn cefnogi aelodau'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd:

http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/mature/armedforces/

Mae SORTED! yn cynnwys saith elusen sefydledig sy'n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a chymorth sy'n ymwneud â chyflogaeth ar gyfer cymuned y Lluoedd Arfog (gan gynnwys gwŷr/gwragedd/partneriaid a dibynyddion) er mwyn dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith. Mae'r gwasanaethau hyn bellach wedi'u hintegreiddio i ddarparu cymorth ac arweiniad cyson o ran cyflogadwyedd.

Cyflogaeth

Ydych chi'n gyflogwr?

Dyma fanylion menter gan y Ganolfan Byd Gwaith i helpu cyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog i ddychwelyd i fyd gwaith. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch canolfan byd gwaith leol.

A ydych yn ddi-waith ac yn chwilio am waith?

Gall y Ganolfan Byd Gwaith eich helpu i baratoi ar gyfer gwaith, dod o hyd i waith, ac aros mewn gwaith, a hynny drwy:

Hefyd efallai y bydd modd o hyd ichi gael rhai budd-daliadau ar ôl ichi ddechrau gwaith.

Cefnogaeth ar gyfer Pobl Anabl

Siaradwch ag Ymgynghorydd Cyflogi Pobl Anabl yn eich Canolfan Byd Gwaith leol. Gall eich helpu i ddod o hyd i swydd neu i gael sgiliau newydd a dweud wrthych am raglenni penodol i'ch helpu i ddychwelyd i fyd gwaith.

Tai

Os oes angen unrhyw gyngor arnoch mewn perthynas â thai, cysylltwch â'r Tîm Dewisiadau a Chyngor ynghylch Tai.

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt drwy glicio ar y ddolen ganlynol.
http://www.sirgar.gov.uk/Cymraeg/Tai/Pages/Home.aspx

Lles

Galw Iechyd

Cyfeiriadur Gwasanaethau Iechyd Meddwl Sir Gaerfyrddin a mudiadau cenedlaethol

Edrychwch ar wefan Prism i gael gwybodaeth ynghylch gwasanaethau cymorth a thriniaeth i rai sy'n camddefnyddio sylweddau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
http://www.prism-online.org.uk

Cyn-aelodau'r Lluoedd Arfog - Cymorth a Chefnogaeth

www.veteranswales.co.uk

Uno Cysylltiegig

http://www.aff.org.uk/

http://www.nff.org.uk/

http://www.raf-families-federation.org.uk/

Hamdden

Os ydych yn y Lluoedd Arfog neu os ydych yn gyn-aelod o’r Lluoedd Arfog, rydych yn gymwys i ddefnyddio Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio Sir Gaerfyrddin am bris gostyngol. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen gyswllt isod.

Tocyn Mantais Hamdden

Cyngor a Gwybodaeth Arall

 • Sylfaen wybodaeth ar-lein y Lleng Brydeinig Frenhinol.
  Mae’r adnodd hwn yn cynnwys llawer o wybodaeth am faterion megis budd-daliadau, cyngor ariannol a materion yn ymwneud ag iechyd a lles, a hynny ar gyfer cymuned y Lluoedd Arfog.
  http://support.britishlegion.org.uk/

Armed Forces Covenant

Cliciwch yma i weld rhai o'r lluniau a dynnwyd yn ystod Diwrnod Llofnodi'r Cyfamod Cymunedol - 25ain Ionawr 2013.


Cynllun Grant Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Nod Cynllun Grant y Cyfamod Cymunedol yw rhoi cymorth ariannol i brosiectau lleol sy'n atgyfnerthu'r cysylltiadau a'r gyd-ddealltwriaeth rhwng aelodau cymuned y Lluoedd Arfog a'r gymuned ehangach y maent yn byw ynddi.

Bydd y Cynllun Grant yn ystyried ceisiadau ar gyfer prosiectau sydd â chanlyniadau pendant ac sy'n diwallu anghenion cyffredinol Cynllun y Cyfamod Cymunedol. Gall unrhyw elfen o'r gymuned gyflwyno cais am gyllid, gan gynnwys grwpiau gwirfoddol, elusennau, cyrff cyhoeddus megis ysgolion ac ati.

Gellir cael rhagor o gyfarwyddyd drwy glicio ar y ddolen isod:
https://www.gov.uk/government/publications/armed-forces-community-covenant-grant-scheme

Thelerau ac Amodau Cynllun Grant y Cyfamod Cymunedol

Grant Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Sir Gaerfyrddin - Taflen Asesu a Sgorio

Cysylltwch â'r Biwro Cyllid Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth drwy ffonio 01269 590216.

Lawrlwythwch ffurflen gais:

https://www.gov.uk/government/publications/armed-forces-community-covenant-grant-scheme


Cyflwyno Ceisiadau i'r Cyngor

Ar ôl eu cwblhau a'u llofnodi dylid anfon yr holl geisiadau at y Biwro Cymunedol erbyn y dyddiad cau isod.

Biwro Cymunedol Cyngor Sir Caerfyrddin:
Cyngor Sir Caerfyrddin
Canolfan Adnoddau Busnes Parc Amanwy
Heol Newydd
Rhydaman
SA18 3EP
Ffôn: 01269 590216

Dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau i'r Cyngor:

 • 2ain Hydref 2013
 • Mawrth 21, 2014
 • Awst 1, 2014
 • 6 Tachwedd, 2014

 

Dyddiadau y mae'r Panelau'n cwrdd

 • 18fed Tachwedd 2013
 • Ebrill 18, 2014
 • Medi 5, 2014
 • 4 Rhagfyr, 2014

Byddwch yn cael gwybod beth yw penderfyniad y panel ar ôl i’r panel grantiau gyfarfod. Os bydd y panel yn penderfynu cefnogi eich cais bydd angen anfon eich cais at y Weinyddiaeth Amddiffyn er mwyn cael penderfyniad terfynol. Mae gwybodaeth ynghylch dyddiadau cyfarfodydd panel y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/community-covenant-grant-scheme

Arglwydd Raglaw Dyfed Cantref Cymdeithas Tai Bro Myrddin Tai Teulu Cymdeithas Department for Works & Pensions Grwp Gwalia Un Llais Cymru WWAMH Remploy Citizens Advice Bureau South Wales Chamber of Commerce Un Sir Gar Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant Coleg Sir Gar CAVS Environment Agency Wales Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Llywodraeth Cymru Dyfed Powys Police & Crime Commissioner Heddlu Dyfed Powys Bwrdd Iechyd Hywel Dda UK Veterans SSAFA The Royal British Legion RAF British Army Royal Navy Cyngor Sir Caerfyrddin